Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Het gebruik van uw site betekent dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. We hebben een nieuw cookiebeleid gepubliceerd, dat u nodig zou moeten hebben om meer te weten te komen over de cookies die we gebruiken. Bekijk het cookiebeleid.

Algemene voorwaarden -  DS Verlichting

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.01 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door DS Verlichting uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.02 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden waarbij de klant afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de klant gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.01 Alle aanbiedingen, prijsopgaven en offertes van DS Verlichting , in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door DS Verlichting schriftelijk anders is overeengekomen.
2.02 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende afmetingen en kleuren gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.03 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien DS Verlichting deze heeft aanvaard of bekrachtigd, al dan niet bij geschrifte. Onverlet het voren opgemerkte vervalt een offerte in ieder geval na vijf werkdagen na dagtekening daarvan.
2.04 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.
2.05 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.06 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele op- of afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.

Artikel 3: Opdracht
3.01 De koper is ten opzichte van DS Verlichting volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de koper.
3.02 DS Verlichting biedt de koper de mogelijkheid om opdrachten elektronisch te plaatsen.
3.03 DS Verlichting is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht,   elektronisch per e-mail, voor wat betreft de inhoud en vorm, die zij van de koper ontvangt, de correcte gegevens zijn.

Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten
4.01 Een overeenkomst komt tot stand nadat de koper aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
4.02 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden DS Verlichting slechts voor zover zij door DS Verlichting schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5: Prijzen
5.01 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt (€) en inclusief BTW en inclusief eventuele bezorgkosten, tenzij anders vermeld.
5.02 De prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is DS Verlichting gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 6: Betaling
6.01 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingsbedrag dient vooruit te geschieden zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.02 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betalingstermijn netto per omgaande tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven. Levering zal eerst dan pas geschieden indien het volledige factuurbedrag is betaald.
6.03 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen DS Verlichting en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.
6.04 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door DS Verlichting opgestelde facturen en factuuroverzichten.
6.05 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft DS Verlichting zonder enige ingebrekestelling het recht de klant over het gehele verschuldigde bedrag alsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 2% (twee procent), vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betalen van de klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtigde incassokosten bedragen 20 % ( twintig procent ) van de hoofdsom met een minimum van € 250,00.
6.06 DS Verlichting is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken/te verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaald voorschot en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in artikel
6.08 bepaalde.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.01 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de klant of personen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres voor rekening van de klant. DS Verlichting is tot geen vrijwaring,hoe ook genaamd, gehouden.

Artikel 8: Termijn en levering
8.01 Alle door DS Verlichting genoemde leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan DS Verlichting bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.
8.02 Overschrijding van de door DS Verlichting opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
8.03 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats door verzending of bezorging door DS Verlichting.

Artikel 9: Transport
9.01 DS Verlichting bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. DS Verlichting is slechts gehouden een (transport) verzekering af te sluiten, indien en voor zover DS Verlichting zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 10: Reclamaties, klachten en garantie
10.01 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door DS Verlichting worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant direct daarna of binnen 24 uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij DS Verlichting te reclameren. Bij zaken welke door of namens de koper zelf worden ver- en/of bewerkt dient de koper zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de klant binnen twee weken na ontvangst van de zaken of oplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Onder reclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of van uitvoering van werk.
10.02 Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen van leverde zaken gekocht op staal of monster. Indien de klant zelf de geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
10.03 Het in artikel 10.01 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 5 werkdagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij DS Verlichting.
10.04 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot DS Verlichting gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.
10.05 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen voor DS Verlichting hebben verricht.
10.06 Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
10.07 De garantie met betrekking tot de door DS Verlichting geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.
10.08 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan DS Verlichting , zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.
10.09 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens handelsgebruik algemeen wordt toegelaten noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

Artikel 11: Herroepingsrecht
11.01 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van 7 werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
11.02 De consumentkoper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 10e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van DS Verlichting te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij de consumentkoper.
11.03 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt DS Verlichting zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag met aftrek van in rekening gebrachte verzendkosten voor bezorging.
11.04 Alle bestelde producten die op speciaal verzoek van Koper zijn samengesteld vallen buiten dit herroepingsrecht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.01 DS Verlichting is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door DS Verlichting verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens DS Verlichting.
12.02 DS Verlichting zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen DS Verlichting en de klant.
12.03 Indien en voor zover DS Verlichting zich niet op enige uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
12.04 De klant vrijwaart DS Verlichting uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.
12.05 Ieder recht van reclame vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen.
12.06 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 13: Overmacht/Niet toerekenbare tekortkoming
13.01 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor DS Verlichting niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft DS Verlichting het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

>Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
14.01 Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door DS Verlichting gedaan of aangegaan.

Artikel 15: Slotbepaling
15.01 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DS Verlichting en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q vernietigde bepaling in acht wordt genomen.